Doelgroepen

Behandelingsmogelijkheden

Maarten de Jong heeft ruim 30 jaar ervaring met onderzoek en behandeling van dyslexie en dyscalculie, vaak in combinatie met AD(H)D , ASS , NLD PDD/NOS , ODD , faalangst etc.
Zijn behandeling is inmiddels bij vele honderden kinderen effectief gebleken. Het is een niet gestandaardiseerde vorm van behandeling , "maatwerk" in de letterlijke zin.
In veel gevallen was hij de "laatste strohalm", d.w.z. dat behandeling elders niet tot het gewenste resultaat had geleid of dat een kind het stempel gekregen had dat "het" toch niet zou lukken om het een of ander te bereiken.

U kunt een beroep doen op Maarten de Jong in o.a. de volgende gevallen:

 • behandeling van lees-, spellings- en/of rekenproblemen in geval de school niet over behandelingsmogelijkheden beschikt of de problemen minder ernstig inschat en het kind dus niet voor extra hulp op school in aanmerking komt , terwijl het daar gezien het verdere verloop van zijn/haar schoolloopbaan wel profijt van zou kunnen hebben.
 • behandeling van lees-, spellings- en/of rekenproblemen als behandeling elders na 6 maanden nog beperkte vooruitgang heeft opgeleverd (maximaal 1 niveau omhoog) , onder het motto geen vijven en zessen, maar zevens en achten.
 • behandeling van leerlingen eerste helft groep 4 die wat het lezen betreft niet van het spellend lezen zijn afgekomen of radend zijn gaan lezen.
 • behandeling van leerlingen die vanaf begin groep 5 moeite blijven houden met de toepassing van de hoofdregels voor de spelling van meerlettergrepige woorden (de "fonetische" spellers).
 • behandeling van leerlingen groep 4 die wat het rekenen betreft niet van het door/terugtellend (al dan niet op de vingers) optellen/aftrekken zijn afgeko-men. Vroegtijdige onderkenning en aanpak is vooral gewenst omdat niets moeilijker is dan ingeslepen gewoontes af te leren.
 • behandeling van leerlingen begin groep 5 die moeite blijven houden met het automatiseren van optellen/aftrekken <18 en de tafels. Er zou soms beweerd worden dat het automatiseren van de tafels niet nodig is, maar wat te doen als in groep 6 tabellen en in groep 7 het gelijknamig moeten maken van breuken aan de orde komen als je de antwoorden van (deel)tafels niet paraat hebt?
 • behandeling van leerlingen die in groep 7/8 moeite blijven houden met spelling van de werkwoordsvormen en de spelling in het algemeen, de leerlingen die op de CITO spellingtoets blijven steken op niveau IV of V.
 • voor brugklasleerlingen van alle niveaus: behandeling van de voor de vreemde talen (Engels, Frans, Duits) specifieke spellings- en grammaticale problemen zoals vooral dyslectische leerlingen die ervaren. Bij kinderen van wie in de basisschooljaren al bekend is dat zij dyslectisch zijn zou zo'n behandeling al in de loop van het laatste basisschooljaar in gang gezet kunnen worden als voorbereiding op de brugklas. De praktijk van de afgelopen jaren heeft geleerd dat leerlingen die dit hebben gedaan vanaf het begin van de brugklas minder moeite hebben met het lezen en schrijven van woorden in de vreemde talen.
 • voor leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen/tekst verklaren. Voor trage lezers is het tekstverklaren alleen al een probleem omdat er vaak lange teksten gelezen moeten worden, waardoor ze in tijdnood kunnen komen. Het is goed mogelijk om hen tijdsbesparende strategieën aan te leren waarmee ze tot voldoende resultaten kunnen komen. Tot verrassing van gecommitteerden bij eindexamens waren dyslectische leerlingen die deze aanpak hadden geleerd vaak als eersten klaar bij het centraal schriftelijk examen en behaalden ze dan ook nog ruim voldoende resultaten!
 • voor eindexamenleerlingen in het algemeen geldt: wat goed is voor dyslectici is ook goed voor jou. Als je "verzekerd" wilt zijn van een (ruime) voldoende bij het onderdeel tekstverklaring dan zou je een kort trainings-traject van 6 - 8 sessies per taal kunnen volgen.
 • voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs die problemen hebben met rekenen/wiskunde.
 • voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die de dupe dreigen te worden van het "nieuwe leren" : ontwikkelingen in de laatste jaren waarvan de veranderende rol van docenten (van het les geven naar het "begeleiden", er wordt steeds minder uitgelegd..... ) en het gebruik van taalmethoden waar geen woord Nederlands meer in voorkomt de belangrijkste zijn.
 • voor volwassenen die in hun opleiding of werksituatie belemmerd worden door problemen op het gebied van lezen, schrijven en/of rekenen. Bij hen was in het verleden vaak ook al sprake van problemen op die gebieden, waardoor ze mogelijk een lagere opleiding hebben gevolgd dan waartoe zij in staat waren geweest als eerder onderzoek en behandeling zou hebben plaats gevonden.

Bij vragen neem contact op via:
E-mail: dyscenken@kpnmail.nl
Telefoon tijdens kantooruren: 023 5 31 62 69
ma t/m don. na 20.30 uur: 023 5 32 99 38

 

© Dyslexie Centrum Kennemerland